Kosár

Kosár

Your Cart is Empty

Ha látszólag nem került a termék a kosárba, kattints ide légyszíves. Dolgozunk a hiba elhárításán.

Általános Szerződési Feltételek

I. Az ÁSZF célja és hatálya, jogszabályi hivatkozások

Jelen Általános Szerződési Feltételek célja a DragonShop RPG. Korlátolt Felelősségű Társaság által termékértékesítéssel összefüggésben a Vállalkozás és a Vásárlók között létrejövő szerződéses jogviszonyok részét képező, a Vállalkozás által egyoldalúan meghatározott szerződési feltételek bemutatása és a Vásárlók részletes tájékoztatása.

1. Általános rendelkezések, az ÁSZF hatálya

 1. A Vállalkozás termékértékesítést Fogyasztók és fogyasztónak nem minősülő jogi személyek, egyéb, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére végez. Jelen ÁSZF személyi hatálya a Vásárlónak minősülő személyekre és a Vállalkozásra, tárgyi hatálya a Vállalkozás weblapján és annak esetleges aldomainjein keresztül, elektronikus úton létrehozott szerződéses jogviszonyokra, illetve adott esetben az elektronikus levélben megkötött, távollévők között létrejött, egyedi szerződésekre terjed ki. Azon jogok és kötelezettségek, amelyek kizárólag fogyasztónak minősülő személyek esetében értelmezhetők, a fogyasztónak nem minősülő személyekre nem terjednek ki.
 2. Jelen ÁSZF 2024. február 24. napjától kezdődően, visszavonásáig hatályos.
 3. A Vállalkozás jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani. A Vállalkozás az ÁSZF módosításáról szóló tájékoztatását a módosítás hatálybalépését 15 (tizenöt) nappal megelőzően honlapján teszi közzé.
 4. A Vásárló felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, arról a honlapon tájékozódjon. Amennyiben a módosítást Vásárló nem fogadja el, jogosult a fenti, 3. pont szerinti 15 nap alatt a jelen ÁSZF Rendkívüli felmondásra vonatkozó szabályai szerint jogosult a Szerződéstől elállni.
 5. Amennyiben a Vásárló az ÁSZF módosítását követően a szerződést a 15 nap alatt nem mondja fel, a módosítás elfogadottnak minősül a Vásárló részéről az új feltételek szerint.
 6. A Vállalkozás az ÁSZF valamennyi módosítását a honlapján letölthető formában folyamatosan elérhetővé teszi.
 7. A Vállalkozás és a Vásárló között létrejövő Szerződések tartalmát a mindenkor hatályos ÁSZF, a Webshop erre szolgáló felületén jelen ÁSZF szerint megadott adatok és megtett nyilatkozatok (elektronikus úton történő szerződéskötés) és a vonatkozó jogszabályok előírásai határozzák meg, kivéve, ha a Szerződő Felek az elektronikus úttól külön, egyedileg megtárgyalt, egyedi szerződéses feltételek meghatározásával – egyedi szerződés létrehozásával – eltérnek.
 8. Az ÁSZF erre tekintettel a Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit, a Szerződések létrejöttének feltételeit, a teljesítésre vonatkozó egyes szabályokat, a szállítási és fizetési feltételeket és a kapcsolódó felelősségi szabályokat, továbbá az elállás, felmondás jogának gyakorlásának egyes feltételeit is rögzíti.
 9. Jelen ÁSZF a www.dragonshop.hu webcímen folyamatosan elérhető, onnan .pdf formátumban a Vásárló eszközére lementhető, tárolható és előhívható.
 10. A Vállalkozásnál nem áll rendelkezésre az Fttv. szerinti magatartási kódex.

2. Jogszabályok

1. Az ÁSZF céljainak maradéktalan teljesítése érdekében a Vállalkozás különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette figyelembe az ÁSZF létrehozása során:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”); a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyv. tv.”); az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: „Eksztv.”); a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Reklámtv.”); a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: „Fttv.”); az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: „Áfatv.”); a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Korm. rend.”); az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Korm. rend. 2.”); a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Korm. rend. 3.”); a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (továbbiakban: „NGM rend.”); az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/Eu Irányelve a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. Egyebekben az ÁSZF alkalmazása során a magyar jog, a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

II. Fogalommagyarázat

 1. ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltételek; amelyeket a Vállalkozás több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a Vásárló közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a Szerződő Felek egyedileg nem tárgyaltak meg;
 2. Vállalkozás: jelen ÁSZF vonatkozásában a DragonShop RPG. Korlátolt Felelősségű Társaság;
 3. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy;
 4. Vásárló: a Vállalkozás részére, jelen ÁSZF szerinti Szerződések megkötésére irányuló ajánlatot tévő Fogyasztó és fogyasztónak nem minősülő személy;
 5. Gyártó:
  a) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy
  b) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló;
 6. Szerződő Felek: jelen ÁSZF és az esetlegesen létrejövő Szerződések vonatkozásában Vásárló és a Vállalkozás együttesen;
 7. Szerződés: a Vásárló és a Vállalkozás között termékértékesítésre vonatkozóan, jelen ÁSZF-ben részletezettek szerint létrejött adásvételi szerződés, amely alapján a Vásárló legalább a vételár megfizetésére, a Vállalkozás pedig a Termék(ek) a Vásárló tulajdonba adására köteles, jelen ÁSZF szerinti feltételekkel;
 8. Szerződéses jognyilatkozatok: a már létrejött Szerződéseket érintő jognyilatkozatok elektronikus levél (e-mail) útján is megtehetők, kivéve, amennyiben jelen ÁSZF ettől eltérően rendelkezik (így különösen: az e-mail útján tett jognyilatkozat legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő ellátását, vagy egyébként a jognyilatkozatok megtételére írásbeli alakot követel meg). Az e-mail útján tett bármely jognyilatkozat abban az esetben minősül hatályos jognyilatkozatnak, amennyiben azt bármelyik Szerződő Fél a vele szerződő félnek legalább elektronikus levélben megküldte. A Vállalkozás részére megküldött e-mail üzenetek legalább e-mail útján (tartós adathordozón) visszaigazolásra kerülnek. A jognyilatkozatokat a Vállalkozás kizárólag abban az esetben ismeri el hatályosnak, amennyiben azokat a jelen ÁSZF III. pontjában megjelölt e-mail címre küldték meg, továbbá kizárólag abban az esetben, amennyiben a küldő (jognyilatkozatot tevő) e-mail címe megegyezik az elektronikus úton történt szerződéskötés során az adott Vásárló által a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott e-mail címmel;
 9. Termék: a Vállalkozás honlapján, a „Category” menüpont alatt közzétett termékkínálatban értékesítés céljából feltüntetett, minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely adott esetben a Szerződés tárgyát képezi;
 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
 11. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;
 12. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;
 13. Webshop: a https://dragonshop.hu/ / webcímen elérhető, a Vállalkozás által üzemeltetett, a Szerződés megkötésének elősegítésére létrehozott weboldal („Dragonshop”, „Webshop”);
 14. Kosár: a Webshop felületén („Cart” néven) a Vásárló által kiválasztott Termékeket és a jelen ÁSZF szerinti, vonatkozó adatokat összegzően megjelenítő oldal, amely megkönnyíti az átláthatóságot a Vásárló által megvásárolni kívánt Termékek kiválasztását illetően a rendelés folyamata során;
 15. Szállítási mód: a Vállalkozás a Webshopban megrendelt Termék(ek) vonatkozásában a következő szállítási és átvételi módokat biztosítja:
  – személyes átvétel a Vállalkozás székhelyén, illetve a székhely városának területén;
  – kiszállítás futárszolgálat útján (Foxpost csomagpont szolgáltatás útján, amelynek részletes bemutatása elérhető: https://foxpost.hu/).

  Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy az egyes Szállítási módok tekintetében (különösen: futárszolgálat) területi korlátozást alkalmazzon, azaz meghatározza azokat a területeket (akár országok, akár települések, akár kerületek, akár bármilyen más egyértelmű címmeghatározás útján), amely megadott címekre a futárszolgálat útján történő szállítás nem érhető el. Ezen korlátozásokról Vállalkozás a Fogyasztókat lehetőség szerint a Webshop felületén (a szállítási cím megadását követően automatikusan), legkésőbb azonban a jelen ÁSZF szerinti ajánlattétel elfogadását megelőzően tájékoztatja. Amennyiben a futárszolgálat útján történő kiszállítás nem elérhető, a Vállalkozás lehetőséget biztosít a fentiek szerinti, telephelyén történő személyes átvételre;

 16. Szállítási díj: a futárszolgálat útján, Foxpost automatába szállítás költsége, előre utalás esetén egységesen bruttó 1200 Ft (ezerkétszáz forint), utánvétel esetén 1800 Ft (ezernyolcszáz forint), amely magában foglalja a Termék(ek) szállításra előkészítésének, csomagolásának és kiszállításának díját is. A Vállalkozás telephelyén történő személyes átvétel díjtalan;

 17. Fizetési mód: a Vállalkozás a Szerződésben rögzített vételár (díj) kiegyenlítésére az alábbiak szerint, közvetlen banki átutalás vagy utánvéttel történő fizetés, illetve bankkártyás fizetés és „revolut pay” és „google pay/apple pay” készpénzhelyettesítő fizetési eszközök útján biztosít lehetőséget. Banki átutalással történő, előre fizetés esetén a Vásárló maga kezdeményezi az átutalást, saját számlavezető szolgáltatóján keresztül, a Vállalkozás bankszámlájára. Az átutalás során a megjegyzés rovatban a Vásárlónak szükséges feltüntetnie a Vállalkozás által generált rendelésszámot (lásd részletesen: Rendelés, Szerződés létrejötte fejezet).

  A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy bármely fizetési lehetőség igénybevételét megtagadja, amennyiben annak biztosítását adott Vásárló vonatkozásában kockázatosként értékeli. Ilyen esetben a Vállalkozás eltérő fizetési módot ajánl fel, erre tekintettel azonban a Vásárló elállhat a Szerződéstől.

  A közvetlen banki átutalással történő fizetés és a készpénzhelyettesítő fizetési eszközök vonatkozásában a Vállalkozó kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az azokat biztosító pénzforgalmi szolgáltató harmadik félnek minősül, az általa biztosított fizetési szolgáltatás igénybevételére az adott szolgáltató mindenkori szerződéses feltételei az irányadók.

  A pénzforgalmi szolgáltató az egyes, igénybe vett fizetési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan díjakat érvényesíthet a Vásárlóval szemben, amely díjak a Vállalkozástól függetlenül kerülnek megállapításra, és a kizárólag a Vásárló és az adott szolgáltató között fennálló jogviszony tekintetében minősülnek az adott szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékének.

  A banki átutalással és további szolgáltatásokkal kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülhető összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illeték, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli.

III. A Vállalkozás

Fogyasztók tájékoztatása érdekében a Vállalkozás alábbiak szerint közli részletes adatait, elérhetőségeit:

A Vállalkozás neve: DragonShop RPG. Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3300 Eger, Hadnagy utca 20. 1. em. 11. ajtó
Cégjegyzékszáma: 10-09-039928
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 32187490-2-10
Közösségi adószáma: HU32187490
Pénzf. jelzőszáma: Raiffeisen Bank Rt. 12033007-01881826-00100001
E-mail címe: info@dragonshop.hu

IV. Regisztráció

 1. A Vállalkozás lehetőséget biztosít, hogy a Fogyasztó a Webshop felületén, alábbi adatai megadásával egyidejűleg, a későbbi vásárlás, számlázás és kiszállítás megkönnyítése céljából regisztrálhasson.
 2. A Fogyasztó a Webshop felületén „regisztráció” menüpont alatt, maga által választott felhasználónevet és hozzá tartozó, a Fogyasztó értesítési címeként is szolgáló e-mail címet (elektronikus levélcímet) adhat meg. Az e-mail cím valódiságáért és a Fogyasztó általi elérhetőségéért a Fogyasztó felelős. Felhasználói fiók létrehozásához további adatok megadására nincs szükség.
 3. A regisztrációval egyidejűleg a Fogyasztónak lehetősége van a Vállalkozás által üzemeltett hírlevélre feliratkozni.
 4. A regisztrált felhasználói fiókban a Fogyasztó ellenőrizheti korábbi rendeléseit, megadhatja szállítási- és számlázási címét, alapértelmezett fizetési módot állíthat be, illetve megadhatja a nevét. A felhasználói fiók adattartalma megkönnyíti a Fogyasztónak, hogy vásárlást kezdeményezzen (Szerződést kössön).
 5. A felhasználói fiók létrehozásához szükséges és további, szabadon válaszhatóan megadott adatokkal kapcsolatos adatkezeléséről a Vállalkozás adatkezelési tájékoztatójában ad felvilágosítást.

V. A Szerződés létrejöttének technikai lépései

Tekintettel arra, hogy a Szerződés távollevők között, elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, a Vállalkozás az alábbiakat rögzíti.

 1. Fogyasztónak lehetősége nyílik a Webshop erre szolgáló felületén történt regisztrációt követően (lásd: jelen ÁSZF IV. pontja) Felhasználói fiókjába belépve, illetve regisztráció nélkül az alábbi lépések követésével ajánlatot tennie a Vállalkozásnak a Szerződés megkötésére vonatkozóan.
 2. Fogyasztó a Webshopban a „Category” ( ) menüpont alatt megtalálható egyes, termékcsoportokba rendezett Termékek közül kiválasztja azon tetszőleges számú Terméket, amely(ek)re vonatkozóan a Vállalkozás részére a Szerződés megkötésére ajánlatot kíván tenni. Erre lehetősége nyílik abban az esetben is, amennyiben a Webshop felületén nem regisztrált.
 3. A kiválasztás a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával történik, amely gomb megnyomásával az adott Termék(ek) a Kosárba kerülnek. A Kosár megtekintése során, a „Quantity” gomb melletti számláló beállításával Fogyasztó megadhatja, hogy az adott Termékből hány darabot kíván megrendelni. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem minősül ajánlattételnek.
 4. A Kosár tartalmát a Fogyasztó az ajánlattétel elküldéséig bármikor megtekintheti, módosíthatja, az elhelyezett Termékeket törölheti, illetve újabb Termékeket helyezhet el, vagy egyes Termékek darabszámát növelheti, illetve csökkentheti.
 5. A Webshop felületén a Fogyasztó a vásárlás folyamata alatt bármikor ellenőrizheti a Kosár tartalmát, amennyiben a „Cart” ( ) gombra kattint, amelynek aktív ikonja folyamatosan láthatóan tájékoztatja a Fogyasztót a Kosárba helyezett Termékek számáról és a tervezett vásárlás összegéről, az ikon jobb felső sarkában elhelyezett szám és a vásárlás összegének megjelenítése útján.
 6. A Kosár tartalmának megtekintése során megjelenő felületen a Fogyasztónak lehetősége van a a Kosár teljes felületét előhívni, és a Kosárba helyezett Termékekre vonatkozó további információkat megjeleníteni. A Kosár teljes felületén megjelennek a Termékek mennyiségei, a Termékekhez tartozó (bruttó és nettó) egységárak és a mennyiségre és a Fogyasztó által választott átvételi/szállítási, illetve fizetési módra tekintettel számolt teljes ár is.
 7. A Vállalkozás kifejezetten ajánlja, hogy a Fogyasztó a Kosár tartalmát a vásárlást (ajánlat megtételét) megelőzően ellenőrizze úgy, hogy vagy a „Kosár frissítése” gombot megnyomja, vagy böngészőjében a Kosarat megjelenítő böngészőlapot frissíti.
 8. Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint a Kosár tartalma folyamatosan ellenőrizhető, módosítható és megjeleníthető, a Vállalkozás a hibásan bevitt adatokért nem vállal felelősséget (különösen, de nem kizárólagosan: Termékek darabszáma, egyedi jellemzői, pl. színe, mérete stb.).
 9. A „Pénztár” gomb megnyomásával megjelenik a „Pénztár” felület, rajta a Kosár összefoglalója (a kiválasztott Termékekkel, azok darabszámával, árával, a Szállítás módjával és árával, továbbá a fentiek összegeként számított teljes árral, a számlázási adatok megadására szolgáló felület). Regisztrált Fogyasztó esetén a felületen megjelennek a regisztráció során létrehozott fiókhoz tartozó adatok.
 10. Bármely (regisztráció során, vagy azon kívül történő) adatszolgáltatás esetén (a megadott adatokra vonatkozó felelősség az azokat megadó Szerződő felet terheli; a Webshop felülete a kötelezően kitöltendő adatok esetén azok kitöltésének elmaradására figyelmeztet ugyan, adattartalmat azonban nem ellenőriz és nem validál.
 11. Nem regisztrált Fogyasztó esetén a szállítás, illetve a számlázás lebonyolításához a következő adatokat feltétlenül szükséges a „Pénztár” felületen megadni, amely adatokat a Vállalkozás az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal összhangban tárol és kezel:
  – a Fogyasztó e-mail címe;
  – telefonszáma;
  – vezeték- és keresztneve;
  – a Fogyasztó által választott számlázási/szállítási cím vonatkozásában:
  megye, irányítószám, város, utca, házszám.
 12. A beérkezett vételárról a Vállalkozás a fenti adatokkal állítja ki a jelen ÁSZF szerinti elektronikus számlát. A kötelezően megadni szükséges adatokat a felület jelzi.
 13. Amennyiben a Fogyasztó a számlázási címtől eltérő címre kívánja a Termék(ek) kiszállítását, úgy a fenti számlázási címtől eltérően lehetősége van szállítási címként rögzíteni egy további címet és telefonszámot is.
 14. A Fogyasztónak a fenti adatok módosítására, törlésére bármikor lehetősége van a megrendelés leadása (ajánlattétel) előtt, akár a fenti felületen, akár a böngészője „vissza” gombjának használatával, a vásárlási folyamat újraindításával.
 15. A felületen a Fogyasztó kiválaszthatja a Fizetési módot, a Szállítási módot.
 16. A jelen ÁSZF elfogadására irányuló checkbox bejelölésével Fogyasztó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, egyben kijelenti, hogy az ÁSZF-et elolvasta, megértette. Az ÁSZF megtekintésére és letöltésére a checkbox melletti aktív hivatkozásra kattintva lehetőség van. Az ÁSZF elfogadása a vásárlás
 17. feltétele.Az ÁSZF elfogadása mellett van lehetősége a Fogyasztónak a további, jogszabály által előírt nyilatkozatok megtételére is, az adott checkboxok bejelölésével.
 18. A Fogyasztónak a felületen folyamatosan lehetősége nyílik az „Előző”, illetve a „Tovább” gombok megnyomásával a „Számlázás/Szállítás”, a „Fizetési mód” és az „Áttekintés” felületek között váltani, az azokon megadott adatokat módosítani.
 19. Amennyiben Fogyasztó a bevitt adatokat megfelelően ellenőrizte, a „Megrendelés” ( ) gomb megnyomásával tehet ajánlatot a Vállalkozás részére a Termék(ek) megvételére vonatkozóan.
 20. A „Megrendelés” gomb megnyomása fizetési kötelezettséggel jár és Fogyasztó részéről a Termék(ek)re vonatkozó adásvételi szerződés létrehozására irányuló ajánlattételnek minősül.
 21. A „Megrendelés” gomb megnyomásával Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési mód szerint a vételárat kiegyenlíti; ennek elmaradása esetén a teljesítést a Vállalkozás megtagadhatja, illetve az ajánlatot visszautasíthatja.
 22. A Vásárló a megtett ajánlatához 48 (negyvennyolc) óra időtartamig kötve marad. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy a megtett ajánlatot visszautasítsa.
 23. Amennyiben – kivételes esetben – a Webshop rendszerében hiba, vagy egyébként hiányosság lépne fel a Termék(ek) bármely tulajdonsága vonatkozásában, a Fogyasztót a Webshop ezen felülete erre irányuló jelzéssel tájékoztatja/figyelmezteti. Fogyasztó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy visszavonhatja azt a kapott tájékoztatás/figyelmeztetés ismeretében.
 24. A Vállalkozás a Vásárló megrendelésének megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazolja, a Vásárló által megadott e-mail címre küldött (automatikus) elektronikus levélben. Ezen automatikus visszaigazolás a Szerződést nem hozza létre, az ajánlat elfogadásaként nem értelmezhető, kizárólag annak megerősítésére szolgál, hogy a megrendelés a Vállalkozás számára hozzáférhetővé vált.
 25. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az arra való felhívást, hogy a Vállalkozáshoz a rendelés (ajánlat) megérkezett, továbbá az arra történő figyelmeztetést, hogy annak elfogadására a Termék(ek) árának megfizetéséig nem kerül sor.

  A visszaigazoló e-mail tartalmazza továbbá:
  a) a Vállalkozás adatait;
  b) utalásos fizetési mód választása esetén a Vállalkozás pénzforgalmi számát, amelyre a Termék(ek) ára teljesítendő;
  c) utalásos fizetési mód választása esetén a rendelesszámot, amelyet a banki átutatalás közleményében fizetéskor feltüntetni szükséges;
  d) a megrendelt Termék(ek)re vonatkozó adatokat;
  e) a Fogyasztó által megadott számlázási címet, illetve szállítási címet (amennyiben ezek egymástól eltérnek);
  f) a hatályos ÁSZF-et, .pdf formátumban. Az ÁSZF ilyen módon történő megküldése tartós adathordozón való átadásnak minősül.

 26. A Vállalkozás a fenti, automatikus visszaigazolást követően mihamarabb, de az automatikus visszaigazolástól számított legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül egy második elektronikus levelet küld a megrendelés elfogadásáról/elutasításáról, amely adott esetben tartalmazza a Vállalkozás által a beérkezett vételárról kiállított elektronikus számlát is.

 27. Amennyiben az automatikus visszaigazolástól számított 48 óra anélkül telik el, hogy Vásárló a vételárat jelen ÁSZF szerint, előre utalással vagy általa választott más fizetési móddal kiegyenlítette volna, a Szerződés nem jön létre, az erre vonatkozó ajánlatot a Vállalkozás visszautasítja.

 28. A 26. pont szerinti, második elektronikus levél az ajánlat elfogadásának minősül, ezáltal létrehozza a Szerződést a Szerződő Felek között, amely Szerződésnek jelen ÁSZF, továbbá a Webshop felületén megadott adatok a részét képezik.

 29. Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az adott Termék(ek) nem állnak rendelkezésre, illetve nem elérhetőek, illetve a Webshopban közzétett – tájékoztató jellegű – tulajdonságoktól eltérő tulajdonsággal érhetőek el, és/vagy a Vásárló által megjelölt Szállítási mód nem vehető igénybe, vagy a megrendeléssel kapcsolatosan bármely egyéb probléma merül fel, a Vásárlóval megkísérelje felvenni a kapcsolatot és részére elektronikus levélben egyedi szerződéses feltételeket ajánljon, illetve amennyiben ennek lehetősége nem áll fenn – különös tekintettel a készlethiány mértékére – az ajánlatot visszautasítsa.

 30. Az egyedi szerződéses feltételek abban az esetben minősülnek új ajánlatnak, amennyiben azok lényeges kérdésekre terjednek ki. A Vállalkozás az új ajánlathoz 48 (negyvennyolc) óráig kötve marad, azokat a Vásárló nem köteles elfogadni.

 31. Amennyiben Vásárló egyedi szerződéses feltételekre irányuló új ajánlatot kap a Vállalkozástól, és azt elfogadja, az új ajánlat elfogadásával, távollévők között kötött szerződés jön létre. A Vállalkozás a létrejött egyedi szerződésről e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

 32. Az egyedi szerződésben jelen ÁSZF rendelkezéseitől a Szerződő Felek eltérhetnek, a Vásárló jogaira nézve azonban az egyedi szerződés feltételei nem lehetnek hátrányosabbak, mint jelen ÁSZF rendelkezései.

 33. Az egyedi szerződés nem minősül elektronikus úton kötött szerződésnek, azok egyes feltételeiben a Szerződő Felek egyedileg állapodnak meg, adott esetben jelen ÁSZF-re, illetve az elektronikus út igénybevételével megtörtént tájékoztatásokra és nyilatkozatokra történő hivatkozással.

 34. Amennyiben az egyedi szerződéses feltételek nem minősülnek új ajánlatnak, az elfogadott (visszaigazolt), új ajánlatnak nem minősülő egyedi szerződéses feltételek a Szerződések részének minősülnek.

 35. Abban az esetben, amennyiben az ajánlat (megrendelés) elfogadása nem történik meg, és a Szerződés nem jön létre, a Szerződő felek a már teljesített szolgáltatások (így különösen a Vásárló által előre teljesített fizetés) vonatkozásában egymással elszámolnak, a Vállalkozás a megfizetett vételárat/díjat a Vásárló részére haladéktalanul visszatéríti.

 36. A fentiek szerinti, második, visszaigazoló e-mail üzenet, illetve egyedi szerződés létrejötte esetén az azt visszaigazoló e-mail üzenet a Szerződések (egyedi szerződés) megkötésének tartós adathordozón történő visszaigazolásaként minősül a Korm. rendelet 18. § szakaszában foglaltakkal összhangban.

VI. A Termékek jellemzői, a vételár

A Termékek jellemzői, a vételár

  1. A Webshopban a „Category” ( ) menüpont alatt feltüntetett, illetve termékcsoportok szerint rendezett Termék(ek) vonatkozásában – kizárólag tájékoztató jelleggel – a Vállalkozás feltünteti az egyes termékcsoportokon belül a Termék(ek) nevét, árát, gyártóját, műszaki adatait, termékleírását és minden további információt, amelyet a Gyártó a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott, vagy amelyet egyébként a Termék(ek)re vonatkozó jogszabályok előírnak.
  1. A Vállalkozás az árváltoztatás, illetve a termékkínálat változtatásának jogát fenntartja; minden, a Termékeket érintő – nem átmeneti készlethiányra, illetve egyéb, a Vállalkozás ellenőrzési körén kívül eső körülményre visszavezethető – változtatás a Webshopban történő közzététellel hatályosul.
  1. A Termék(ek) bemutatására a Vállalkozás adott esetben képeket is alkalmazhat, amely képek kizárólag illusztrációként funkcionálnak, a Termék(ek) jellemzői a képeken látottaktól eltérhetnek. A Vállalkozás az esetleges hibákért, elírásokért, illetve a Fogyasztó – a Webshop felkeresésére használt – eszközében fennálló hiba miatt tévesen megjelenő adatokért felelősséget nem vállal.
  1. A Vállalkozás az Fttv. rendelkezései szerinti tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatását kifejezetten elkerülni törekszik, és a Fogyasztók megtévesztésére alkalmas adatokat nem tesz közzé, a szakmai gondosság követelményének szem előtt tartásával jár el a Termékek megjelenítése során, ezzel együtt előfordulhat, hogy a Termék(ek) esetében az átlagfogyasztó számára is nyilvánvalóan téves, a Termék(ek) piacon ismert tulajdonságaitól jelentősen eltérő adatok – akár technikai hiba, akár más hiba okán – kerülnek megjelenítésre (pl. 0,- Forintos ár, illetve díj), amely esetekben Vállalkozás kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy a Vásárló ajánlatát visszautasítsa, illetve a Vásárló ilyen esetben a megtett ajánlatát visszavonhatja, vagy a Szerződéstől elállhat, az Előfizetői szerződést felmondhatja.

VII. Szállítás és átvétel

Szállítási módtól függően a Termék(ek) átvételének, illetve a szállításának részletes szabályai az alábbiak.

 1. A szállítás, illetve az átvétel legkorábbi várható idejét a jelen ÁSZF szerinti második visszaigazoló e-mail tartalmazza. Mindaddig, amíg a vételár (díj) teljes megfizetése nem történik meg, a Vállalkozás a Termék(ek) vonatkozásában tulajdonjogát fenntartja.
 2. Amennyiben a Vásárló a futárszolgálattal történő Szállítási módot választotta, részére a megrendelt Termék(ek)et a Vállalkozás honlapján közzétett futárszolgálat, az ott közzétett feltételek mellett szállítja ki.
 3. Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék(ek) kiszállítási ideje a Vállalkozás által fenntartott raktárkészleten tartott Termék(ek) mennyiségi változásának, illetve egyéb, a Vállalkozás ellenőrzési körén kívül eső körülmények függvényében meghosszabbodhat. Amennyiben a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítási ideje jelentősen (14, azaz tizennégy napon túl) meghosszabbodna, a Vásárlónak kifejezetten ezen okból lehetősége van elállni a Szerződéstől.
 4. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a futárszolgálat útján történő kézbesítés sikertelennek minősül, második kézbesítést a futárszolgálat nem kísérel meg. Sikertelen a kézbesítés, ha a Vásárló, vagy meghatalmazottja az átvételt megtagadja, a megadott szállítási cím, illetve a megadott címen a Vásárló nem fellelhető, onnan a Vásárló elköltözött. A sikertelen kézbesítés tényét a futárszolgálat dokumentálja, és a Vállalkozás – erre irányuló kérésére – a Fogyasztónak a vonatkozó dokumentációt eljuttatja.
 5. Kiszállítás esetén a Vásárló késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a Termék(ek) mennyisége megfelelő-e. A Termék(ek) átvétele során nem szükséges Vásárlónak vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyekre jótállás vonatkozik. A Termék(ek)nek a futártól történő átvételével és az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a Termék(ek) fentiek szerinti átvétele, azaz a Vállalkozás általi teljesítés megtörténik.
 6. Amennyiben az átvétel során a Vásárló sérülést tapasztal a Termék(ek)en vagy azok csomagolásán, erre vonatkozóan az adott futártól kérheti vonatkozó jegyzőkönyv felvételét, amely tartalmazza legalább a Fogyasztó nevét, a kiszállítás idejét és helyét, a Termék(ek) megjelölését és az észlelt sérülés leírását.
 7. Kizárólag abban az esetben, amennyiben a fentiek szerinti átvételkor egyértelműen sérült a csomagolás vagy a Termék(ek), Vásárló ezen okból kifejezetten elállhat a Szerződéstől, és kizárólag ebben az esetben a Vállalkozás átvállalja a Termék(ek) visszaküldésének költségeit (azonnali, a jelenlévő futár általi visszaküldés esetén). Az átvételt követően a kárveszély a Vásárlóra száll át.
 8. Amennyiben a Vásárló a Vállalkozás székhelyén (telephelyén) történő átvétel lehetőségét választotta, az átvételre a Vállalkozás telephelyén, a Szerződés létrejöttétől számított 14 napig van lehetősége.
 9. A Vállalkozás a fenti időpontokban történő átvétel esetén minden alkalommal meggyőződik arról, hogy az átvenni kívánt megrendelésre vonatkozóan Szerződés jött létre és az hatályos, továbbá, hogy a megrendelést átvenni kívánó személy az átvételre jogosultsággal rendelkezik (azaz: ő maga a Vásárló, vagy a Vásárló meghatalmazottja). Ezen feltételek nemteljesülése esetén a Vállalkozás a megrendelés átadását megtagadhatja.
 10. Amennyiben a Vásárló a megrendelt Termék(ek)et akár személyesen, akár futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a fentiek szerint nem veszi át, a Vállalkozás megkísérli a Vásárló által biztosított elérhetőségeken történő kapcsolatfelvételt. Az át nem vett Termék(ek)et az átvétel meghiúsulásától számított további 14 napig a Vásárló részére a Vállalkozás megőrzi azzal, hogy a felmerülő és igazolt költségek a Vásárlót terhelik.

  A fenti időtartam elteltét követően a Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy a Szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló részére a Vállalkozás a kifizetett vételárat visszatéríti, a felmerült költségekkel kapcsolatosan pedig a Vásárló részére számlát állít ki jelen ÁSZF számlázásra vonatkozó rendelkezései szerint.
  Amennyiben a Vásárló részére a kifizetett vételárat visszatéríteni – a Vásárló által megadott adatok elégtelenségére tekintettel – nem lehetséges, az ebből adódó minden felelősség a Vásárlót terheli.

VIII. Számla kiállítása, jótállási jegy megküldése

 1. A Vállalkozás a megrendelésekre (a vételár és a díj megfizetésére) tekintettel, közreműködője igénybevételével elektronikus számlát állít ki. A Vásárló az elektronikus számla kiállításának tényét kifejezetten elfogadja jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg, továbbá tudomásul veszi, hogy köteles a kiállított és részére megküldött elektronikus számlát befogadni.
 2. A Vásárló által megadott adatokkal kiállított elektronikus számla Vásárlóra vonatkozó adatainak utólagos módosítására – a nyilvánvaló adathibán (pl. betűhiány, helyesírási hiba stb.) felül – az elektronikus számla átvételét követő napot követően a Vállalkozás nem biztosít lehetőséget.
 3. Vállalkozás rögzíti, hogy amennyiben a Termék(ek)et Vásárló a Vállalkozás telephelyén veszi át, a teljesítés napja az Áfatv. rendelkezéseinek megfelelően az átvétel napja; amennyiben a futárszolgálat általi Szállítási móddal történik a kiszállítás, a teljesítés napja úgy a futárszolgálat részére történt átadás napja.
 4. A Vállalkozás az elektronikus számla kiállítása során a szamlazz.hu oldalon elérhető szolgáltatást, egyben közreműködőként a KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot veszi igénybe. A szolgáltatásról további információ érhető el a következő oldalakon: https://www.szamlazz.hu/aszf/ https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
 5. A számlázási adatok vonatkozásában a Vállalkozás az Adatkezelési tájékoztatójában feltüntetett módon – adatfeldolgozó igénybevételével – jár el.
 6. Amennyiben a Vállalkozás jótállási jegy kiállítására és átadására köteles, a Korm. rend. 2 rendelkezéseire tekintettel a Vállalkozás az adott Termék(ek)re vonatkozó jótállási jegyet elektronikus úton adja át a Vásárló részére, legkésőbb a Termék(ek) átadását vagy üzembe helyezését követő napon.

IX. Kellékszavatosság, termékszavatosság és jótállás

Kellékszavatosság

 1. Vásárló a Vállalkozás hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.
 2. A Vásárló – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  a) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, Vásárló úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  b) Választott kellékszavatossági jogáról Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.
  c) Vásárló köteles a Termék hibáját annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a jelen pont szerinti hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor Vállalkozás kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a Szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kellékszavatossági igényét a Vásárló a Vállalkozással szemben érvényesítheti.
  d) A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a Termék(ek)et a Vállalkozás szolgáltatta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 1. A Termék(ek) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – a fentiek szerinti, kellékszavatosságra irányuló jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás Termék(ek) kijavítását vagy kicserélését kérheti.
 2. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Vállalkozás a Termék(ek) leírásán túl minden esetben használati utasítást mellékel, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, amennyiben Vásárló mégsem kapná meg a Termékkel együtt a használati utasítást, ennek jelzése esetén a Vállalkozás azt haladéktalanul pótolja. Termékszavatossági igényét Vásárló a Termék(ek) Gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog Gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék(ek) hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. A Gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A Gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez a fentiek közül elegendő egy okot bizonyítania.
 3. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban Vásárló a kicserélt Termék(ek)re, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

 1. A Vállalkozást az általa forgalmazott egyes Termékek (tartós fogyasztási cikkek) tekintetében a Ptk. és a Korm. rend. 2 vonatkozó rendelkezései alapján, hibás teljesítés esetén, jótállási kötelezettség terheli. A tartós fogyasztási cikkek pontos meghatározását a Korm. rend. 2 Melléklete tartalmazza, a Vállalkozás egyéb Termék(ek) tekintetében külön jótállást nem vállal. A fentiek szerinti, jogszabályi jótállás időtartama:
  a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év;
  b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év;
  c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
 2. E határidők elmulasztása – az alábbiakban foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a tartós fogyasztási cikknek minősülő Termék(ek) Vásárló részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 3. Ha a Vásárló a tartós fogyasztási cikknek minősülő Termék(ek)et az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a tartós fogyasztási cikknek minősülő Termék(ek) átadásának napja. A tartós fogyasztási cikknek minősülő Termék(ek) kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a tartós fogyasztási cikknek minősülő Termék(ek)et a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
 4. Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint a Vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál (amennyiben a Vállalkozás a javításra közreműködőként javítószolgálatot venne igénybe, erről a Fogyasztót tájékoztatja) közvetlenül is érvényesítheti.
 5. A kijavítás során a tartós fogyasztási cikknek minősülő Termék(ek)be csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Kijavítás iránti igény teljesítésekor a Vállalkozásnak vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:
  a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját;
  b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
  c) a tartós fogyasztási cikknek minősülő Termék(ek) Vásárló részére történő visszaadásának időpontját.
 6. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a Vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés tényét és időpontját.
 7. Ha a fentiek szerinti jótállási időtartam alatt a tartós fogyasztási cikknek minősülő Termék(ek) első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.
 8. Ha a fenti jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikknek minősülő Termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Vásárló nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a nem kívánja a fogyasztási cikket a Vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Vállalkozás a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicseréli. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Vállalkozás a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríti.
 9. Ha a fogyasztási cikknek minősülő Termék(ek) kijavításra a kijavítási igény Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.
 10. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – a Vállalkozás az üzemeltetés helyén javítja meg, illetve, amennyiben a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
 11. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozás nem hivatkozhat a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 12. A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Nem vonatkozik továbbá a jótállás különösen az olyan hibákra, amelyek a Termék(ek) a Vásárló részére történt, jelen ÁSZF szerinti átadást követően jelentkeztek és a következő okok valamelyikére vezethetőek vissza:
  a) a Vásárló, vagy az ő érdekében eljáró harmadik személy a Termék(ek)et szakszerűtlen helyezte üzembe (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati útmutató hibájából eredeztethető);
  b) a Vásárló, vagy egyébként harmadik személy a Vásárló tudtával és beleegyezésével a Termék(ek)et nem rendeltetésszerűen használta, vette igénybe, vagy egyébként a mellékelt használati útmutatóban foglaltakat nem vette figyelembe, vagy azokkal ellentétesen járt el;
  c) a Termék(ek) nem rendeltetésszerűen kerültek tárolásra, vagy kifejezetten megrongálták őket;
  d) vagy egyébként a Termék(ek) károsodását elháríthatatlan külső ok okozta.
 13. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vásárló nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatossági és jótállási igények intézése

 1. Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződések megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. Ha a Vállalkozás a Szerződések megkötését vitatja, köteles felhívni a Vásárló figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló, illetve jelen ÁSZF-ben is részletezett – módjára.
 2. A Szerződések megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Vásárló bemutatja.
 3. A Vállalkozás a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti legalább a következőket:
  a) a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez;
  b) a Vásárló és a Vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát;
  c) a Szerződések Vállalkozás általi teljesítésének időpontját;
  d) a hiba bejelentésének időpontját;
  e) a hiba leírását;
  f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát, kivéve, ha a Vállalkozás a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni. Ebben az esetben a Vállalkozás álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót.
 4. Ha a Vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vásárló által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.
 5. A jegyzőkönyv tartalmazza az arra vonatkozó tájékoztatást is, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 6. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére bocsátja a Vállalkozás, a Vásárló választása szerint papír alapon, vagy elektronikusan (digitálisan) aláírt, hiteles formában.
 7. A Vállalkozás a Vásárló szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig megőrzi. A Vállalkozás rögzíti, hogy a szavatossági vagy jótállási igény bejelentése – önmagában – nem minősül az Fgytv. szerinti panasznak.
 8. A Vállalkozásnak törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Vállalkozás a Vásárlót tájékoztatja a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Vásárló előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
  Kijavításra, illetve a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az érintett Termék(ek)et elismervény ellenében kell átvenni, amelyen a Vállalkozás feltünteti:
  a) a Vállalkozás nevét és címét;
  b) a Termék(ek) azonosításához szükséges adatokat;
  c) a Termék(ek) átvételének időpontját, továbbá
  d) azt az időpontot, amikor a Vásárló a kijavított Termék(ek)et átveheti.
 9. Amennyiben a Vásárló szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemeit az NGM rend. 1. melléklete tartalmazza.

X. Elállás, felmondás

A Vásárlót a Ptk.-ban, illetve a Korm. rendeletben elállási és felmondási jog illeti meg a Szerződésekre vonatkozóan, amely elállás, felmondás eseteire, továbbá a jelen ÁSZF szerinti elállás, illetve felmondás gyakorlására az alábbiak irányadóak.

 1. A Vásárlót a Korm. rend. rendelkezéseire tekintettel az alábbiak szerint meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg a Szerződés tekintetében. Hasonlóképpen, ha a Szolgáltatás nyújtására irányuló Előfizetői szerződés esetén az Előfizetői szerződés teljesítése megkezdődött, a Vásárló jogosult 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül felmondani az Előfizetői szerződést.
  A felmondási határidő az Előfizetői szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le.
 2. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól (futárszolgálattól) eltérő harmadik személy a Terméket átveszi. Több termék szolgáltatása esetén az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi; míg több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor esetén attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével, amelyen a Vásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
 3. Amennyiben a Vásárló elállási, illetve felmondási jogával akár jelen pont szerinti, akár az ÁSZF szerinti egyéb okból élni kíván, elállási, illetve felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles a Vállalkozás jelen ÁSZF-ben rögzített címére eljuttatni (ezt megteheti postán, vagy e-mail útján is). Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF-hez mellékelt elállási, illetve felmondási nyilatkozat-mintát is.
 4. E-mailben megküldött elállási, illetve felmondási nyilatkozat érvényességéhez annak legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő ellátása szükséges. Jelen rendelkezés a Vállalkozás általi elállásra és felmondásra egyaránt érvényes.
 5. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha XI. 1-2. pontok alapján történő elállás, illetve felmondás esetében az ott megjelölt határidő lejárta előtt elküldi a Vállalkozás részére elállási, illetve felmondási nyilatkozatát.
 6. Amennyiben a Vásárló eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Vállalkozás visszatéríti az Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a Szállítási díjat is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló az Vállalkozás felkínált, legolcsóbb szokásos Szállítási módtól eltérő Szállítási módot választott.)
  A jelen ÁSZF, illetve jogszabályban meghatározott visszatérítés során a Vállalkozás az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.
 7. A Vállalkozás a Vásárló elállása esetén a Termék(ek) visszafuvarozását nem vállalja. A visszatérítést ezért a Vállalkozás mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a Termék(ek)et, vagy a Vásárló nem igazolta, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  Fentiekre tekintettel a Vásárló köteles a Vállalkozás számára vagy a Termék(ek)et indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Termék(ek)et. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.
 8. A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a Termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be, ebben az esetben viszont a Vállalkozás a Vásárlóval szemben az ebből fakadó többletköltségeket érvényesítheti.
 9. Vásárló nem jogosult a X. 1-2. pontok szerinti elállási, illetve felmondási jogának gyakorlására a Korm. rend. által részletezett esetekben, így – Vállalkozás által forgalmazott Termék(ek)re tekintettel – különösen:
  a) olyan nem előre gyártott Termék(ek) esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék(ek) esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
  b) olyan zárt csomagolású Termék(ek) tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  c) olyan Termék(ek) tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  d) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta.

XI. Panaszkezelés

A Vállalkozás jelen ÁSZF-ben tájékoztatja a Fogyasztót a Vállalkozás székhelyéről, illetve telephelyéről, amely telephely egyben a panaszügyintézés helye és az Ügyfélszolgálat levelezési címe is; továbbá Ügyfélszolgálatának elektronikus címéről, illetve telefonszámáról.

Fogyasztó a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru (Termék) Fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban, illetve legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus levél útján közölheti a Vállalkozással.

A szóbeli panaszt a Vállalkozás azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz, és annak egy másolati példányát:személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadja;
a) elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követően harminc napon belül megküldi.
b) az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Írásbeli (illetve legalább fokozott biztonságú aláírással ellátott e-mailben megküldött) panasz esetén a Vállalkozás a panaszt – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül írásban (illetve legalább fokozott biztonságú aláírással ellátott e-mailben) érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás megindokolja, amennyiben a panasznak maradéktalanul helyt ad, indokolásra nem köteles.

A panaszról a Vállalkozás jegyzőkönyvet vesz fel, amely legalább tartalmazza a következőket:
a) a Fogyasztó neve, lakcíme;
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
c) a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
d) a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása;
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
g) egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrzi.

Vállalkozás ezúton tájékoztatja a Fogyasztót, hogy Korm. rend. 3. szerint általános fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. A Fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a Vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A Fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei és további, részletes információk a következő oldalon megtekinthetők: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A Fogyasztó panasz esetén, amennyiben azt nem tudja a Vállalkozással rendezni, a gyors, ingyenes és egyszerű eljárást lefolytató békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület egyezséget próbál meg létrehozni a Fogyasztó és a Vállalkozás között, ennek hiányában pedig dönt az ügyben.

Fontos, hogy a Vásárló csak a Szerződések teljesítésével, azaz egyedi jogvitájával kapcsolatban fordulhat a testülethez, más, a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó ügyben (pl. megtévesztés, árfeltüntetés, stb.) nem, ilyen esetben a békéltető testület átteszi az ügyet a fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Fogyasztó jogosult továbbá a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, polgári peres eljárás keretében, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelő keresettel.

A békéltető testületek elérhetőségei az alábbiak:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.; telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422; fax száma: (72) 507-152; elnök: Dr. Bércesi Ferenc; honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu;
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.; levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.; telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403; fax száma: (76) 501-538; elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna; honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.; telefonszáma: (66) 324-976; fax száma: (66) 324-976; elnök: Dr. Bagdi László; honlap cím: www.bmkik.hu
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.; telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek); elnök: Dr. Tulipán Péter; honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; telefonszáma: (1) 488-2131; fax száma: (1) 488-2186; elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika; honlap cím: www.bekeltet.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.; telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék; fax száma: (62) 426-149; elnök: Dr. Horváth Károly; honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.; telefonszáma: (22) 510-310; fax száma: (22) 510-312; elnök: Dr. Vári Kovács József; honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.; telefonszáma: (96) 520-217; elnök: Dr. Bagoly Beáta; honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.; ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.; telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745; fax száma: (52) 500-720; elnök: Dr. Hajnal Zsolt; honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.; ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint; telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék; fax száma: (36) 323-615; elnök: Dr. Gondos István; honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet, telefonszáma: (20) 373-2570; fax száma: (56) 370-005; elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit; honlap cím: http://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.; telefonszáma: (34) 513-010; fax száma: (34) 316-259; elnök: Dr. Bures Gabriella; honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a; telefonszám: (32) 520-860; fax száma: (32) 520-862; elnök: Dr. Pongó Erik; honlap cím: www.nkik.hu
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.; levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81; telefonszáma: (1) 792-7881; elnök: Dr. Koncz Pál; honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.; telefonszáma: (82) 501-000; fax száma: (82) 501-046; elnök: Dr. Csapláros Imre; honlap cím: www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet
E-mail cím: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.; telefonszáma: (42) 420-180; fax száma: (42) 420-180; elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin; honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.; telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130; fax száma: (74) 411-456; elnök: Mónus Gréta; honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2
E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.; telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708; fax száma: (94) 316-936; elnök: Dr. Kövesdi Zoltán; honlap cím: www.vasibekelteto.hu
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.; telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111; fax száma: (88) 412-150; elnök: Dr. Herjavecz Klára; honlap cím: www.bekeltetesveszprem.huE-mail cím: info@bekeltetesveszprem.h
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.; telefonszáma: (92) 550-513; fax száma: (92) 550-525; elnök: Dr. Molnár Sándor; honlap cím: www.bekelteteszala.hu
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

XII. Vegyes és záró rendelkezések 

 1. Tekintettel arra, hogy a Webshop elérése a Vállalkozástól független tényezőktől függhet, Fogyasztó /Vásárló jelen ÁSZF-ben foglaltak tudomásulvétel egyidejűleg elfogadja, hogy az internetes hálózat működési hibájáért, illetve az ebből adódó esetleges kimaradásokért, elérhetőségi problémákért és az ezekből fakadó esetleges károkért/igényekért a Vállalkozás felelősségét kifejezetten kizárja.
 2. Kifejezetten kizárja a Vállalkozás a felelősségét a fentiekre tekintettel továbbá az e-mail üzenetek esetleges adatvesztéséért, és/vagy az e-mailek spam mappába kerüléséért a Fogyasztó oldalán, továbbá az abból eredő esetleg károk/igények vonatkozásában, amennyiben a Fogyasztó/Vásárló az adott e-mailt törli, elérhetetlenné teszi, vagy az az érdekkörében felmerült okból azzá válik.
 3. A Vállalkozás nem felelős továbbá az olyan igényekért/károkért (sem közvetlen, sem közvetett károkért), amelyek abból fakadnak, hogy a Fogyasztó/Vásárló nem tett eleget a saját eszköze (számítógépe, okostelefonja stb.) megóvására irányuló alapvető intézkedéseknek, így nem alkalmazott védelmet az ott tárolt adatok megóvása érdekében, az illetéktelen behatolások elkerülése érdekében. Kifejezetten illetéktelen behatolás – hackelés – útján történt rendelés esetén a Vállalkozás minden felelősségét kizárja.
 4. A Vállalkozás nem felel továbbá a bármilyen olyan eseménnyel összefüggő igénnyel/kárral kapcsolatosan, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani, ellenőrzési körén kívül esik.
 5. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek, jogszerűtlennek, vagy végrehajthatatlannak minősülne, úgy ez a tény nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét, jogszerűségét és végrehajthatóságát. A Szerződő Felek kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy az érintett rendelkezést a Szerződő Felek gazdasági céljainak megfelelő, végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék.
 6. A Webshop szerzői jogvédelem alatt áll, annak – akár egészében, akár egyes elemeiben – történő külön, önálló felhasználása kizárólag a Vállalkozás előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

Jelen ÁSZF-et a Masszi Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Balzac utca 17-19. II/1.) állította össze.

Kosár

Kosár

Your Cart is Empty

Ha látszólag nem került a termék a kosárba, kattints ide légyszíves. Dolgozunk a hiba elhárításán.